HEMEROTECA

Noves millores laborals per supòsits específics Destacats

Jul 26, 2019
Lectures: 1571
          A la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats públics de l’Administració de la Generalitatque es va celebrar ahir amb representants del Govern vam acordar les següents mesures que signifiquen millores laborals:   REINCORPORACIÓ PROGRESSIVA AL LLOC DE TREBALL DESPRÈS DE PATIR UNA MALALTIA…
Llegir 1571 vegades
Valorar aquest article
(1 Votar)
LA UGT IMPUGNA EL TEMARI PER ACCEDIR  AL COS DE SUBALTERNS

 

La UGT, tant bon punt vam tenir accés a l’esborrany del temari per accedir al cos de subalterns, vam reclamar a la Funció Pública que eliminés el tema 8, que té el següent contingut:

Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Nocions bàsiques de la navegació i cerca per Internet. Nocions bàsiques de l'ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica”

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, va crear el cos de subalterns i va determinar que els hi correspon complir les funcions de vigilància dels locals; de control de les persones que accedeixen a les oficines públiques, tot informant-les de la situació dels locals; de custòdia del material, del mobiliari i de les instal·lacions; d'utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i similars, i, en general, altres tasques de caràcter similar i, que en el cas que es prestin serveis en centres educatius, li correspondrà també l'atenció a l'alumnat d'aquests.

El mateix Decret estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que hagin de prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

La UGT entén que el tema 8 no és objecte de les funcions dels cos de subalterns i per tant no és adequat al contingut dels llocs de treball. Vam demanar que, en tot cas, contés a la fase de mèrits si l’Administració té interès en que tinguin formació o coneixements d’ACTIC.

Així que, al no atendre la nostra demanda, el passat 15 de juliol de 2019 la UGT hem presentat un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la Resolució PDA/1395/2019, de 21 de maig, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC de 24-05-2019.

Us recordem que, per informació de cursos de preparació de les oposicions us heu de posar en contacte amb FORUMCATALUNYA als telèfons 933077002 i 933076390 de dilluns a divendres de 8h a 15h.

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 17 de juliol de 2019

Reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals Personal d’Administració i Tècnic, i Laboral 11.07.2019

DISTRIBUCIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ, D’ACORD AMB ELS RESULTATS DE LES DARRERES ELECCIONS SINDICALS DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

S’actualitza la distribució de delegats de prevenció, d’acord amb els resultats de les darreres eleccions sindicals de personal funcionari i laboral.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA

                           UGT               3

CCOO           3

                           IAC                 2

                           I-CSC             2

                           CSI-F             1                     Total: 11 membres

ACORD MARC DE MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Ens informen que el nou Acord s’està elaborant ja que ha sorgit un problema jurídic. S’adjudicarà a l’octubre.

Hi ha prevista una Comissió de seguiment que estarán representats tots els departaments.

UGT fa esment que l’actuació de les mútues està donant problemes, hi ha un tractament inadequat en alguns casos i el que s’ha d’aconseguir es que compleixin de forma correcta. Seguim demanant una estadística de com es fa l’atenció als/les treballadors/es. La SGRSPS ens diu que estan previstos uns òrgans de control en col·laboració amb els serveis de prevenció per tal que funcionin i no derivin al sistema nacional públic. També com a novetat que es pugui acompanyar al treballador/a si la mútua rebutja la prestació i la deriva a la Seguretat Social.

INFORMACIÓ SOBRE L’ACORD MARC DE SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIENS

Es busquen empreses solvents, amb garantía.

Com a novetat hi hauran dos tipus de contractació:

LOT 1 per contractacions inferiors o fins a 25.000€ i

LOT 2 per contractacions superior a 25.000€

S’han presentat 24 empreses: 15 pel LOT 1 i 9 pel LOT 2

No están encara adjudicats

-       Els reconeixements mèdics es treuran de la Medicina del Treball

-       No hi haurà preu límit

-       Es passarà de 45€ a 55€ per reconeixement mèdic

Hi ha unanimitat per la part social en que:

-       El dimensionament no és l’adequat. Es necessiten més recursos, hi ha molta precarietat hi ha pocs tècnics, i que a data d’avui els departaments no poden cobrir les 4 especialitats i s’ha de recórrer a serveis aliens.

UGT ha demanat informació sobre el cost econòmic d’aquest Acord i el % activitat ordinària d’externalització. La SGRSPS facilitarà aquesta informació.

INFORMACIÓ RESUM DE LES SOL·LICITUDS D’INTERVENCIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ. L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC I ALTRES DISCRIMINACIONS A LA FEINA

De la informació facilitada corresponent al període 2015-2018. Al 2018 hi ha un increment de sol·licituds admeses destacant Ensenyament (19) i ICS (15) amb més nombre de casos, així com Justícia (6) casos d’aquests admesos a tràmit Ensenyament (17) ICS (12) i Justícia (2) no havent indicis Ensenyament (4) ICS (2) i Justícia (1).

INFORMACIÓ SOBRE ELS REQUERIMENTS REBUTS DE LA DG DE RELACIONS LABORALS I QUALITAT EN EL TREBALL

La UGT proposa que es consensuïn les actuacions/situacions operatives i feina feta amb proposta de mesures preventives a l’àmbit del CSS del Departament d’Interior.

REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL SOBRE CONSIDERACIÓ DE TEMPS EFECTIU DE TREBALL AL DEPARAMENT D’INTERIOR

El subdirector de la SGRSPS comunica que assumiran el requeriment.

ESTAT DE COMPLIMENT DE LES AUDITORIES

S’acorda incloure’l com a punt en cada ordre del dia dels Comitès de Seguretat i Salut.

INFORMACIÓ DEL PLA DE TREBALL 2019

Hi haurà un curs de formació bàsic pels nous delegats (1r trim 2020). Pel que fa als seminaris se’ns diu que tradicionalment són dos a l’any.

INFORMACIÓ SOBRE LA MEMÒRIA PREVENTIVA 2018

S’està preparant la documentació.

UGT accepta la petició.

ORGANITZACIÓ PREVENTIVA DEL DISTRICTE ADMINISTRATIU

2.600 persones ocuparan aquest centre, dels departaments: Empresa i Coneixement, Justícia, Polítiques Digitals, ICAEN i ACA.

Una de les idees que s’està estudiant és la creació d’una estructura preventiva pròpia.

UGT manifesta la preocupació que tenim quan els/les treballadors/es es traslladin i per això demanem que s’informi del què s’està fent.

INFORMACIÓ SOBRE EL TELETREBALL

S’ha preparat un esborrany i demà a la reunió del grup de treball es tractarà.

UGT manifesta que és partidària del teletreball, tot i que no a qualsevol preu, i en el cas que pertoca a aquesta Comissió exigim que qualsevol pla de teletreball tingui en compte la prevenció de riscos Laborals.

Seguirem informant.

UGTGENERALITAT

Barcelona, 11 de juliol de 2019

 

 

 

 

La Funció Pública ha publicat avui una modificació de la instrucció 1/2019. Es modifica la possibilitat de comunicar-li a l’Administració la baixa mèdica via telemática (mail, fax,…), sempre amb un màxim de 3 dies a comptar de l’expedició. Adjuntem la nova instrucció 4/2019 perquè hi accediu al text complet.

En contra de la proposta de la part social es manté el document de visita mèdica com l’únic document acreditatiu per la justificació les primeres 15 hores laborables d’absència per motius de salut en un mateix any natural, sense baixa mèdica. Es mantenen els següents casos:

  •  Justificació d’absències per incapacitat temporal: Cal comunicat de baixa mèdica pertinent i seguiran la tramitació d’incapacitat temporal, amb un màxim de 3 dies a comptar de l’expedició. L’alta mèdica cal presentar-la el dia laborable següent (el dia de reincorporació al lloc de treball). Es pot comunicar a l’Administració la baixa via correu electrònic. Els originals s’entregaran al reincorporar-se al treball, o cada dos mesos si la baixa és de llarga durada (a partir dels 61 dies naturals).

 

  • Justificació d’absències per motius de salut, retribuïdes i no recuperables, sense incapacitat temporal: Les primeres 15 hores d’absència per motius de salut en un any natural, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial, s’han de justificar, mitjançant un document acreditatiu d’atenció mèdica.

Document amb nom i cognoms del treballador, data d’atenció mèdica i dades identificatives del centre o consulta mèdica.

 

A proposta de la UGT, Funció Pública va incloure que en cas d’absentisme per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques (s’ha d’acreditar amb un informe previ) es poden justificar amb un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. Aquesta no podrà ser superior a 3 dies consecutius, a partir del 4rt dia caldrà comunicat de baixa mèdica.

 

  • Justificació d’absència per assistir a consulta mèdica: Ha de concertar-se fora de l’horari de treball i sinó pot ser acreditar-ho mitjançant una declaració responsable del treballador. L’assistència a consulta mèdica es concedeix el temps indispensable per anar-hi i tornar al lloc de treball i caldrà justificant de consulta mèdica.

Salut!

Barcelona a 16 de juliol de 2019

REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DE 15.07.2019 Destacats

Jul 16, 2019
Lectures: 1145
La UGT novament denunciem la pràctica de la Funció Pública d’arrogar-se una potestat, que no té, de decidir quins temes plantejats per les organitzacions sindicals s’inclouen a l’ordre del dia i quins no, utilitzant el criteri de quins punts els agraden i quins no, i impedint així discutir qüestions que…
Llegir 1145 vegades
Valorar aquest article
(2 vots)

Personal Laboral CIVE 5/07/2019 Destacats

Jul 05, 2019
Lectures: 655
La UGT us volem informar de les reunions realitzades aquest divendres 5 de juliol amb l’Administració Pública, per abordar temes relacionats al personal Laboral de la Generalitat de Catalunya: Programa de rendiment professional (PRP) per a l’any 2019 A la Mesa Negociadora de Conveni s’ha ratificat l’acord on es prorroga…
Llegir 655 vegades
Valorar aquest article
(1 Votar)
ELS INTERINS DEL COS DE SUBALTERNS EN EL “PUNT DE MIRA” DE FUNCIÓ PÚBLICA

 

FP AVANÇA LES OPOSICIONS DEL COS DE SUBALTERNS

 

A la darrera reunió del 13 de juny del Grup de treball de Selecció i Provisió, depenent de la Mesa Sectorial, la Funció Pública tenia prevista la publicació de dues convocatòries per accedir al cos de Subalterns:

  • La primera mitjançant un procés selectiu de 151 places reservat només a participants amb discapacitat intel·lectual i prevista per a finals d’aquest any 2019.

  • La segona mitjançant un procés selectiu “obert” de 398 places, derivat del Pla d’Estabilització i Consolidació de plantilla, PESCO, i prevista per a l’any 2021.

En aquella reunió lUGT vam denunciar que concentrar en un únic cos les places reservades a discapacitats intel·lectuals es podria traduir en el cessament de 151 interins, ja que aquests no tindran l’oportunitat de presentar-s’hi i intentar consolidar el seu lloc de treball, i vam exigir que aquestes 151 places fossin d’increment net de plantilla, mitjançant la creació d’un nou programa pensat per integrar a persones amb aquest tipus de discapacitat.

Malauradament la UGT ens vam quedar sols defensant aquest col·lectiu, mentre la resta d’organitzacions sindicals o no es pronunciaven o proposaven com a solució fusionar els 2 processos en un de sol, com si això canviés el fet que 151 interins acabarien anant al carrer.

Finalment, Funció Pública ha decidit tirar pel dret i, demostrant el mínim respecte que li mereix el cos de subalterns, no només ha decidit mantenir el procés de 151 places reservat a participants amb discapacitat intel·lectual sense que siguin d’increment net de plantilla, sinó que ara fa avançar dos anys la data de la convocatòria prevista pel 2021 i calendaritzar-la per a finals d’aquest any 2019.

Així que no només faran fora a 151 interins que no es poden presentar per consolidar el seu lloc, sinó que els interins d’aquest cos que fins la setmana passada sabien que tenien 2 anys per estudiar la seva oposició, ara només tindran uns pocs mesos per fer-ho.

La UGT creiem que la “solució” presentada per Funció Pública només farà que incrementar el problema i per això sol·licitarem que rectifiqui, però si l’Administració s’entesta en mantenir aquesta postura i convocar els dos processos de manera simultània, la UGT demanarem:

  • Que es retardi la previsió de publicació de les dues convocatòries fins al termini màxim legalment possible, o sigui al mes d’abril de 2020.
  • Que els exàmens de les dues convocatòries no es duguin a terme fins el 2021, tal i com estava previst al calendari inicial.

Recordem també que la UGT vam presentar aquest dilluns 1 de juliol un escrit dirigit a la Funció Pública demanant la suspensió de tots els processos PESCO, fins que no es produeixi una negociació efectiva de les bases que estiguin encaminades a afavorir la consolidació real dels seus llocs de treball als milers d'interins de la Generalitat de Catalunya

La UGT està coordinant una formació específica presencial i online a l'octubre. Per la informació dels cursos de preparació de les oposicions poseu-vos en contacte amb FORUMCATALUNYA als telèfons 933077002 i 933076390 de dilluns a divendres de 8h a 15h. Us adjuntem el temari del cos de Subalterns de la Generalitat de Catalunya.

A continuació teniu l’actualització del calendari previst de convocatòries.

NOVA ACTUALITZACIÓ DEL CALENDARI PREVIST DE PROPERES CONVOCATÒRIES

OPOSICIONS
ANY COS DATA PREVISTA
2019 Administratiu: 375 places (PIE) En marxa des de 20/02/2019
Metges avaluadors: 10 places (PESCO) En marxa des de 24/04/2019
Treball social: 173 places (PESCO) En marxa des de 22/05/2019
Inspecció financera: 4 places (OOP17) Juny 2019
Enginyeria de camins, canals i ports: 10 places (OOP17) 2n semestre 2019
Inspecció de seguretat nuclear: 3 places (OOP17) 2n semestre 2019
Enginyeria agrònoma: 21 places (OOP17) 2n semestre 2019
Superior general (totes les opcions): 760 places (PESCO) 2n semestre 2019
Subalterns (exclusiu discapacitat intel·lectual): 151 places (OOP17) 2n semestre 2019
Subalterns: 398 places (PESCO) 2n semestre 2019
2020 Arxivística: 20 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Biblioteconomia: 15 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Advocacia: 10 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Administratiu: 390 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Enginyeria tècnica industrial: 50 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Gestió general: 313 places (PESCO) 2n trimestre 2020
Enginyeria tècnica agrícola: 102 places (PESCO) 2n trimestre 2020
Educació social: 255 places (PESCO) 2n trimestre 2020
2021 Arquitectura: 25 places (PESCO) Sense concretar
Auxiliar general: 1476 places (PESCO) Sense concretar
Biologia: 28 places (PESCO) Sense concretar
Enginyeria de Telecomunicacions: 3 places (PESCO) Sense concretar
Subaltern: 398 places (PESCO) Ho passen al 2n semestre 2019
Administratiu general: 435 places (PESCO) Sense concretar

CONCURSOS DE TRASLLATS (hi haurà algun més)
ANY COS
2019 Enginyeria Agrònoma
Arxivística (previsió finals d’aquest 2019)
Auxiliars
Treball Social
Biblioteconomia
Enginyeria Tècnica Industrial
2020 Arquitectura
Biologia
Enginyeria de Telecomunicacions
Subaltern
Enginyeria Tècnica Agrícola
Educació Social

 

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 4 de juliol de 2019

          La UGT t'informa que hem registrat aquest matí un escrit adreçat a la Seretària d'Administració i Funció Pública, màxima responsable en matèria de RRHH, demanant la suspensió de tots els processos selectius derivats del Pla d'Estabilització i Consolidació de plantilla (PESCO) fins que no es produeixi una…
Llegir 2286 vegades
Valorar aquest article
(3 vots)
Concurs canvi de destinació - PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

TRAMITACIÓ DELS CONCURSOS DE CANVI DE DESTINACIÓ

PERSONAL LABORAL

 

Us informem que l'Administració ha habilitat al portal ATRI, l'opció de menú sobre els concursos de canvi de destinació de personal laboral.

Us adjuntem la guia del participant.

 

 

Salut!

 

UGT GENERALITAT

Barcelona, 19 de juny de 2019

Reunió MESA SECTORIAL: 17/06/2019 Destacats

Jun 18, 2019
Lectures: 859
REUNIONS DE SEGUIMENT DE LA SITUACIÓ LABORAL A LES OFICINES DEL SOC La UGT continua exigint a l’Administració que respecti TOTS els temes que la UGT proposa per incorporar a l’ordre del dia, i que exclou unilateralment sense tenir-ne la competència. Per a aquesta reunió vam demanar la convocatòria de…
Llegir 859 vegades
Valorar aquest article
(1 Votar)
Pàgina 2 de 48

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA