HEMEROTECA
Dimarts, 19 Novembre 2019 12:14

Reunió de la MESA SECTORIAL: 18/11/2019

 

OPOSICIÓ PER PROVEIR 760 DEL COS SUPERIOR GENERAL A1 (CONVOCATÒRIA 242)

La UGT demana aclarir la data prevista per l'inici de les proves, ja que la convocatòria especifica a l'apartat 6.1 que serà a partir de 3 mesos des de la seva publicació al DOGC i la web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública informa la previsió de la primera prova durant el 2n semestre de 2020. La Funció Pública informa que pensa que la convocatòria serà a finals del 2n semestre de 2020 per manca de personal i la quantitat de processos en marxa actualment i els que s'han d'iniciar.

La UGT vol aclarir com és que hi ha nota de tall en el primer exercici per al torn de promoció interna quan mai no hi ha hagut i a les negociacions es va acordar que no hi hauria i demanem que si es tracta d'una errada que faci una rectificació. L'Administració informa que només hi haurà per al torn lliure tal com es va acordar, reconeix que el redactat es presta a la confusió i que estudiarà la modificació mitjançant una correcció d'errades.

OPOSICIÓ PER PROVEIR 151 PLACES DEL COS DE SUBALTERNS RESERVAT A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (CONVOCATÒRIA 240)

La UGT volem saber com és que s’ha publicat aquesta convocatòria sense que s’hagi publicat el temari adaptat de lectura fàcil per a persones amb discapacitat intel·lectual tal com se’ns va informar. La Funció Pública ens informa que acaben de penjar a la web del Departament la guia que correspon al primer tema, que els anirà publicant un a un i que preveuen que estiguin tots a finals d’aquest mes.

PERMÍS PER DEURE INEXCUSABLE DE CARÀCTER PÚBLIC O PERSONAL I PER DEURES RELACIONATS AMB LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL

La part social reclama una instrucció unificadora per a tots els departaments que defineixi els conceptes que donen dret al permís i que reculli els supòsits més habituals, al existir divergències interpretatives entre departaments.

Com sempre la Funció Pública s'hi nega i manifesta que ha donat els criteris a seguir per aquest permís a tots els departaments i que s'ha d'estudiar cada cas. Explica de forma general que ha de ser un deure inexcusable (el seu incompliment comportaria sanció civil, penal o administrativa), si és per un familiar, aquest ha d'estar a càrrec seu, s'ha d'acreditar que no es pot fer fora d'hores laborals i que no estigui recollit en cap altre permís.

La UGT demana una còpia dels criteris facilitats per la Funció Pública a les unitats de personal dels departaments.

La UGT considera que la cura dels fills menors d'edat en el domicili en cas de malaltia és un deure inexcusable, ja que el Codi Civil recull que és els pares estan obligats a tenir cura d'ells, i demana que així ho consideri l'Administració quan estigui documentada la situació per un certificat mèdic. Tant és així que altres administracions ho han recollit d'acord amb els informes dels seus gabinets jurídics. La Funció Pública desconfia sistemàticament dels seus treballadors i pensa que els pares amb fills menors malalts faran un ús indegut d'aquesta situació i no està disposada a acceptar aquest supòsit, però la UGT farà l'impossible per aconseguir-lo.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER GAUDIR ELS DIES D’ASSUMPTES PERSONALS

La UGT demana negociar l’ampliació del termini per gaudir el permís per assumptes personals fins a finals de febrer de 2020 atenent a la dificultat que tenen les unitats per autoritzar-lo per la mancança de personal. L’Administració respon que això requereix modificació de normativa i que s’ho ha d’estudiar.

REGULACIÓ DE SUPÒSITS DEL PERMÍS PER A EXÀMENS

La UGT va presentar un seguit de supòsits per aclarir aquest permís, tal com es va quedar a la darrera reunió de la Mesa Sectorial, però l’Administració no ha fet els deures, així que aquest tema tant important per als treballadors s’haurà de tractar a la pròxima reunió de desembre.

MESURES DE RACIONALITZACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS DE JUSTÍCIA JUVENIL

El Govern aprovarà un acord en el que reubicaran la unitat educativa de noies del Centre Educatiu de Can Llupià al Centre Educatiu Els Til·lers i reconvertirà totes les unitats educatives de Can Llupià únicament per a nois.

El Departament de Justícia per fi comença a donar resposta a la situació de sobresaturació i massificació dels Centres Educatius de Justícia Juvenil, situació que pateixen tant els joves interns com els treballadors que han de garantir la correcta educació i l’execució de les mesures imposades als joves. La part social manifesta que la mesures són insuficients ja que únicament es traslladen llocs de treball d’un centre a un altre mantenint el mateix nombre de treballadors quan els interns no paren d’augmentar i demana un estudi per una Comissió Tècnica.

COS DE BOMBERS: MODIFICACIÓ DEL DECRET QUE REGULA L’ACREDITACIÓ DE CATALÀ I L’ARANÈS EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I DE PROVISIÓ I AFECTACIÓ ALS FUTURS PROCESSOS D’AQUEST COS.

L’Administració modificarà el Decret 161/2002, d’11 de setembre per establir el nivell de català sigui el de suficiència (certificat C) per accedir tant a l’escala bàsica com a l’escala tècnica del cos de bombers.

Aquesta modificació del decret afectarà a tots els futurs processos d’aquest cos en els que es requerirà acreditar el nou nivell de suficiència, que s’haurà d’acreditar amb la certificació oficial corresponent o, en el supòsit de no disposar de certificació, mitjançant la superació d’una prova de català recollida en les bases dels processos de selecció.

COSSOS PENITENCIARIS: GAUDIMENT DE VACANCES I PERMISOS DELS SUBSTITUTS I REFORÇOS

La Funció Pública excusa l’assistència dels representants del Departament de Justícia, manifesta que aquest personal té dret a gaudir tots els permisos, però que traslladarà el tema al departament per tractar-lo al grup de treball propi.

COSSOS PENITENCIARIS: COBRAMENT DEL PRP DELS NOUS TREBALLADORS

Volem saber si aquest novembre el nou personal cobrarà el PRP, ja que, gràcies a la sentència guanyada per la UGT, el Departament va reconèixer que aquests treballadors tenen dret a percebre’l. La Funció Pública no pot donar resposta i traslladarà el tema al Departament de Justícia.

 

VARIS DEL TORN OBERT DE PARAULES

-          Condicions laborals del cos subaltern: Es convocarà pròximament una reunió extraordinària per estudiar propostes de millora per aquest col·lectiu.

-          Cobrament de les dietes al Departament de Justícia: La Funció Pública demanarà al Departament la demora en el pagament de dietes.

-          Compensació dels festius de 2020 que cauen en dissabte: es tractarà més endavant.

 

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 18 De novembre de 2019

Publicat a Mesa Sectorial
Dimarts, 17 Setembre 2019 19:21

Reunió de la Mesa Sectorial 16/9/19

 

ABONAMENT DEL 30% DE LA PAGA EXTRA DEL 2013 A LA NÒMINA D’OCTUBRE 

A la reunió d’avui la Funció Pública ha confirmat, tal i com van informar representants d’Economia a la Mesa General del passat mes de juliol, que la previsió de pagament d'aquest percentatge es farà efectiu a la nòmina del mes d'octubre en compliment de l'Acord d'11 de desembre de 2018 signat per UGT. 

És important aclarir que el percentatge del 30% correspon al personal funcionari, que és l’àmbit d’aquesta Mesa de negociació, i que al personal laboral li correspon un 23,33% per la manera diferent de meritar les pagues extres. 

COMPENSACIÓ DIA ADDICIONAL DE PERMÍS PER COINCIDÈNCIA DE FESTIUS EN DISSABTE 

La UGT hem instat de nou a la Funció Pública, en la línia del què hem demanat al grup de mesures de conciliació i flexibilitat horària de la MEPAGC, i en reiterades ocasions a la Mesa Sectorial, a negociar l’aplicació d’ofici al personal d’Administració i Tècnic el mateix criteri que s’aplica sempre al personal al servei de l’Administració General de l’Estat, que consisteix a “incorporar un dia més de permís quan algun dels festius estatals, de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble per les pròpies Comunitats, coincideixi en dissabte”. I hem afegit que tinguin en compte també els festius locals per evitar que hi hagi greuges comparatius en funció de la població on treballes. 

Recordem que el calendari de festes laborals de Catalunya estableix per a aquest any 2019 un total de 14 festes entre les tradicionals catalanes, les locals i les estatals, i que d’aquestes últimes, el 12 d'octubre cau en dissabte i, per tant, havia de ser compensat per poder gaudir de forma efectiva dels 14 dies festius pertinents. 

Doncs bé, finalment, Funció Pública ha manifestat que donarà instruccions als diferents Departaments per a què s'introdueixin a ATRI un total de 8 hores i 20 minuts d'assumptes propis per a aquest 2019. 

Per contra, no ha acceptat la petició d’arribar a l’acord de compensar d’ofici sempre els festius (estatals, autonòmics o locals) que coincideixin en dissabte igual que a l’administració central. 

RECONEIXEMENT DEL GRAU PERSONAL CONSOLIDAT PER AL PERSONAL INTERÍ 

La UGT demana l’aplicació d’ofici de la sentència del Tribunal Suprem en la qual es reconeixen els períodes treballats com a funcionari interí amb anterioritat a l’accés a funcionari de carrera als efectes de consolidar el grau personal. 

Funció Pública discrepa, per variar, i expressa que no ho faran perquè manifesten que la sentència es basa en normativa diferent a la catalana, malgrat que el fons argumental serveix per a la nostra normativa. Els nostres serveis jurídics ja han interposat demandes davant dels tribunals sobre aquesta qüestió i estem esperant els pronunciaments individuals per plantejar accions col·lectives. 

ACORD DE GOVERN DE 4 DE JUNY DE 2019 D’APLICACIÓ DE LES PROPOSTES DEL CONSELL ASSESSOR PER A LA REFORMA HORÀRIA 

Per tractar aquest punt que hem proposat la UGT, ens convoquen a una reunió monogràfica sobre jornada i horaris per al proper dia 20 de setembre. 

EXCLUSIÓ DE FOTOGRAFIA I DADES QUE PUGUIN CAUSAR DISCRIMINACIÓ A LES OFERTES D’ATR

Des de la reunió de la Mesa Sectorial de maig estem esperant una resposta al que la UGT vam denunciar sobre la moda demanar fotografia com a requisit per participar a les ofertes d'ocupació d’ATRI, així com l’eliminació d’altres dades personals que puguin produir discriminació (data de naixement, sexe...). Malgrat que la Funció Pública preveia que al setembre estaria ja solventat, encara no ho està i ens demanen ara una llista de les dades que considerem susceptibles de discriminació. 

IDENTIFICACIÓ DE LES PLACES QUE ES TRASLLADIN AL NOU DISTRICTE ADMINISTRATIU 

L'Administració s’ha compromès a identificar totes les places que s’ofereixin per ATRI i que seran traslladades l’any vinent al Nou Districte Administratiu del Barri de la Marina del Port. 

 

Salut! 

UGTGENERALITAT 

Barcelona, 16 de setembre de 2019

Publicat a Mesa Sectorial
Dimarts, 16 Juliol 2019 12:57

REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DE 15.07.2019

La UGT novament denunciem la pràctica de la Funció Pública d’arrogar-se una potestat, que no té, de decidir quins temes plantejats per les organitzacions sindicals s’inclouen a l’ordre del dia i quins no, utilitzant el criteri de quins punts els agraden i quins no, i impedint així discutir qüestions que al nostre entendre són de gran importància i que afecten directament les condicions laborals dels treballadors.

AFECTACIÓ DE LA REESTRUCTURACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

La representant del Departament ha informat que el traspàs de personal funcionari d'Arts Santa Mónica a l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) es preveu que sigui definitiu després de l'estiu. Dels 6 funcionaris de carrera afectats, 1 dels quals en comissió de serveis, 5 conservaran la seva antiguitat i podran optar entre seguir prestant servei com a funcionaris en un lloc a extingir o transformar-se en personal laboral de l’Institut.

La UGT hem demanat al Departament de Cultura que negociï la contractació per l’ICEC de l’únic funcionari interí afectat, ja que segons l’Administració, aquest treballador haurà de cessar i s’haurà de presentar al procés de selecció del lloc que es publicarà a ATRI.

La UGT hem expressat el nostre desacord amb aquesta i qualsevol altra externalització de serveis, ja que considerem que va en detriment del propi servei públic.

MOBILITAT ADMINISTRATIVA

EL III Acord sobre condicions de treball, de 15 de novembre de 2005, preveu la mobilitat entre cossos del mateix grup de l'Administració de la Generalitat. Avui tornem a exigir el desenvolupament d'aquesta matèria per totes les convocatòries actives i previstes.

La FP estudiarà com afectaria aquesta implementació per determinar la seva viabilitat.

PROCÉS SELECTIU DE 151 PLACES DE SUBALTERNS PER A PERSONES AMB DIFICULTATS D’INTEGRACIÓ LABORAL PER DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

La UGT hem tornat a reclamar la supressió d'aquesta convocatòria i també tornar al calendari original l’altra convocatòria de 398 llocs de subalterns de la Generalitat de Catalunya, previst inicialment al 2021.

Demanem estudiar una via permanent d’integració de les persones amb dificultat d'integració laboral per raó de la seva discapacitat, que suposi la creació de nous llocs de treball i que no s’afecti els interins subalterns en actiu que NO poden participar per consolidar les places que ocupen en l'actualitat.

COMPLIMENT DE RÀTIOS DE PERSONAL ALS CENTRES EDUCATIUS

La representant del Departament d'Educació reconeix que és una realitat la manca de personal i que hi ha casos on no hi ha un compliment de ràtios. Lamentablement de nou fan servir el “comodí” de “estem en dèficit pressupostari” per incomplir uns acords en matèria de dimensionament de personal.

Això sí, el personal pot fer polivalència, pot fer desplaçaments entre centres de treball a dies alterns o dins la mateixa jornada, pot assumir ràtios desmesurades,...és a dir, el personal pot fer tot l'esforç però l'Administració no farà cap concessió.

ENGINYERS FORESTALS: INCOMPLIMENT DEL PROTOCOL D’ORGANITZACIÓ

Això ha creat una situació d'emergència dins de l'emergència. A data d'avui NO hi ha encara un quadrant de guàrdies dels Enginyers forestals que intervenen en situacions d'incendis i d'altres situacions d'emergències, cosa que denota una manca de previsió i organització del Departament d’Agricultura.

Afirmen que al setembre modificarà la instrucció que ho regula, instrucció que sistemàticament ha estat incomplint l'Administració durant aquests anys, que ha estat modificant sense criteri específic. Entre tant, aquest estiu manca personal a algunes demarcacions i en cas d’emergència com sempre ho pagaran els treballadors que seran desplaçats d’altres demarcacions per prestar el servei.

EQUIPARACIÓ DELS COMPLEMENTS ESPECÍFICS DEL MATEIX COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ENTRE COSSOS DE LES TAULES RETRIBUTIVES

Des de fa gairebé 5 anys, la UGT hem reclamat la necessitat d'equiparar el complement específic dins del mateix complement de destinació (nivell), sigui del cos que sigui. Els tribunals així ho han declarat en demandes de treballadors que van descobrir que, després de superar un procés de promoció en el mateix lloc, passaven a percebre un complement específic de menor import.

La posició de la Funció Pública era, fins ara, que només ho regulava als treballadors que així ho declarés una sentència. Avui el Subdirector de la Funció Pública, tot i reconèixer la dificultat que exigeix el tema en qüestió, ha verbalitzat que l'Administració està dirigint esforços per estudiar les opcions per rectificar aquesta anomalia.

ELIMINAR EL REQUERIMENT D’APORTAR LA FOTOGRAFIA A LES OFERTES D’ATRI

Ja fa dos mesos que la UGT vàrem denunciar la moda de requerir una fotografia com a requisit per participar en una oferta d'ocupació d’ATRI i esperàvem la resposta de Funció Pública, per considerar-la que atenta contra els principis d’accés a la funció pública de capacitat, mèrit i igualtat, especialment contra aquest últim.

L'Administració es compromet a valorar aquest requeriment i d'altres, que puguin induir a desigualtats entre els candidats, com posar nom, edat, sexe.... i espera que per setembre estigui implementat a tots els Departaments.

AVANÇAMENT PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ DEL COST DEL TRASPORT PÚBLIC ALS TREBALLADORS PER DESENVOLUPAR LES FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Funció Pública ha estat estudiant, meticulosament a tots els Departaments, aquesta situació i ha afirmat que majoritàriament l'Administració aporta el cost del transport públic al seu personal prèviament a la realització dels desplaçaments. Per tant els treballadors i treballadores públiques no han d'avançar la compra, però si ha detectat incompliments en aquest sentit i ha recordat als Departaments que tenen l'obligació de dotar al personal del targetes o el cost del transport públic abans dels desplaçaments.

blic.i exemples del propi servei pxpressat el desacord d'aquesta i totes les externalitzacions dels serveis pSalut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 15 de juliol de 2019

Publicat a Mesa Sectorial

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA