HEMEROTECA

Mesa General de Negociació dels Empleats Públics 13.12.19

 

El II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, signat per UGT el 9 de març de 2018 preveia uns increments retributius màxims per als anys 2018, 2019 i 2020, d’un 1,95%, 2,75% i 3,85% respectivament, que es dividien en una part fixa, una variable i una altra part de fons addicionals.

L’any 2018, l’increment retributiu que vam tenir i que vam veure reflectit a la nostra nòmina va ser del màxim que preveia l’Acord, un 1,95%.

Aquest any però, tot i que les quantitats sí són les màximes previstes (2,75%), una part d’aquest increment, el 0,25% lligat als fons addicionals, restava pendent de negociar. La proposta que la UGT vam fer, i en la que ens seguim mantenint, és la de distribuir de forma lineal aquest 0,25% de la nostra massa salarial anual, que ascendeix a 11,7 milions d’euros, entre tots els treballadors públics.

Els representants de l’Administració, però, fidels al seu estil negociador de no cedir ni un mil·límetre en res, han decidit unilateralment que la majoria d’aquests diners es destinin al Pla de Pensions. Davant del rebuig frontal de la part social a aquesta proposta, Funció Pública, mostrant de nou la seva nul·la capacitat negociadora, ha decidit que sigui un Acord de Govern qui finalment imposi aquesta mesura. Resumint, que serà el Govern qui decidirà pròximament si dona fins a 11,7 milions d’euros a l’entitat privada de “La Caixa”.

Si bé és cert que el Pla de Pensions forma part de la nostra massa salarial, i que es troba en suspens des del 2011, any en que el Govern va fer la darrera aportació, UGT considerem que de totes les retallades que ens han aplicat, aquest no seria el concepte més prioritari i seguim reclamant que aquestes quantitats lligades als fons addicionals es destinin a incrementar de manera directa les nostres retribucions.

També hem reclamat que el pagament del 60% pendent de la paga extra de 2013, previst a l’Acord que la UGT i CCOO vam signar l’11 de desembre de 2018, es materialitzi el primer trimestre de 2020 en un únic pagament.

Amb relació a l’aplicació del 61.6 i 61.7 del TREBEP en els processos PESCO, el Govern es manté a seguir el dictamen de la seva assessoria jurídica que estableix que l’aplicació d’aquests articles generaria inseguretat jurídica a tots els participants dels diferents processos. A més a més, per donar per finalitzat aquest punt, expressen que les bases d’aquests processos ja han estat negociades.

UGT com ja vam fer el mes de juliol i el passat mes d’octubre hem reiterat de nou a l’Administració la paralització dels processos PESCO convocats a l’espera del pronunciament del TJUE, que es preveu en les pròximes setmanes. No obstant, el Govern manté que només ajornaran la data d’examen del cos de Treball Social, mantenint el calendari dels processos ja convocats i dels que pròximament convocaran.

Respecte de les mesures de conciliació familiar i flexibilitat horària pendents de negociar, UGT hem reclamat la convocatòria del Grup de Treball creat a tal efecte per tractar la implementació de la jornada setmanal de les 35 hores i la creació d’una borsa d’hores equivalent al 5% de la jornada anual per conciliació familiar, entre d’altres. Tenim pendent de negociar una bateria important de propostes sindicals en aquesta matèria i ens emplacem a una reunió que es farà el mes de gener de 2020.

Salut,

UGTGENERALITAT

Barcelona, 16 de desembre de 2019

Publicat a Mesa General

 

 

 

 

 

A la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats públics de l’Administració de la Generalitatque es va celebrar ahir amb representants del Govern vam acordar les següents mesures que signifiquen millores laborals:

 

REINCORPORACIÓ PROGRESSIVA AL LLOC DE TREBALL DESPRÈS DE PATIR UNA MALALTIA D’ESPECIAL GRAVETAT

 

Fins ara els treballadors i treballadores que rebien l’alta mèdica desprès d’haver patit una malaltia d’especial gravetat es reincorporaven en lesmateixes condicions que qualsevol altre treballador. 

L’Acord al qual hem arribat permetrà ara que aquests treballadors puguin gaudir de les següents mesures temporalsper garantir, així, una adaptació progressivaa la seva jornada laboral i lloc de treball:

  • El treballadors podran reduir la seva jornada en un 50%el primer més, un 25%el segon i un 10%el tercer, sense que comporti cap pèrdua de retribucions.

  • Els treballadors podran gaudir d’una flexibilitat horària d’1 horadurant un any des de l’alta mèdica o la finalització dels tres mesos de reducció de jornada.

  • Els treballadors podragaudir del 50% de les seves vacances en períodes mínims de 3 hores.

 

MOBILITAT DE LES EMPLEADES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA GÈNERE

 

Amb aquest acord s’implementen mesures urgents de mobilitattendents a dotar d’una especial protecció als professionals víctimes de violència de gènere.

A més, en cas que sigui una persona menor o amb discapacitatla víctima d’aquesta violència, el treballador o treballadora que exerceixi la pàtria potestat, tutela o guarda, podrà gaudir també de la citada mobilitat urgent. 

En cap cas comportarà pèrdua de retribucions el canvi de lloc de treball.

 

ATENCIÓ A FILLS AMB DISCAPACITAT

 

S’acorda incloure els centres educatius ordinarisdins dels centres que donen dret a gaudir del permís per poder assistir a reunions o visites als treballadors i treballadores amb fills discapacitats.

 

 

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 25 de juliol de 2019

Publicat a Mesa GeneralEL GOVERN ES NEGA A COMPLIR AMB LA MOCIÓ PARLAMENTÀRIA

Us informem que a la reunió de la MEPAGC d’avui 6 de juny, la representació del Govern han manifestat, després d'una llarga exposició, que NO compliran amb l’apartat 11 de la Moció 89/XII sobre precarietat laboral aprovada al Parlament, tot i que demanaran un informe al Gabinet Jurídic Central de la Generalitat de Catalunya per tal que ratifiquin la seva percepció que la citada moció és anticonstitucional.

Els arguments utilitzats bàsicament han estat que l'EBEP estableix que els criteris per accedir a un lloc definitiu passen per garantir la lliure concurrència i que tinguin caràcter obert, i que s'han de complir els principis constitucionals d'Igualtat, mèrits i capacitat, i que per tant, l'incompliment d'això entre altres generaria una gran inseguretat jurídica.

La UGT hem deixat clar que les mocions del parlament s'han de complir i hem exigit al Govern que assumeixi la seva responsabilitat, que doni una resposta positiva al Parlament de Catalunya que compleixi amb els requisits necessaris de seguretat jurídica i que garanteixi l’estabilitat i la continuïtat laboral d’uns treballadors i treballadores que no són culpables de la inoperància i falta de voluntat dels diferents Governs de la Generalitat en els últims 20 anys.

Tanmateix hem denunciat la manca de criteris homogenis que s’estan utilitzant en els processos selectius en funció de si els cossos són d’origen estatal o són propis de la Generalitat de Catalunya.

En darrer lloc, hem reiterat la petició feta el 10 de maig, al President de la Generalitat de Catalunya, per mantenir una reunió amb la màxima urgència per tractar el que nosaltres considerem un greu problema de país i pel qual volem una adequada solució de país.

Salut!

UGT GENERALITAT

Barcelona, 6 de juny de 2019

Publicat a INTERINS

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA