Imprimir aquesta pàgina

PERSONAL LABORAL

Publicat a PERSONAL LABORAL

Reunió de la CIVE 17/12/2019

Des 19, 2019
Reunió de la CIVE 17/12/2019

Descarregar els arxius adjunts:

 

 

 

Afectació del personal laboral temporal pels concursos de canvi de destinació (consideracions a la proposta tramesa per la UGT el dia 26 de novembre)

La darrera CIVE, del mes d’octubre, l’Administració va obrir l’opció a la part social a presentar propostes per crear un marc de recol·locació del personal laboral temporal afectat pel concurs de canvi de destinació de tots els Departaments. La UGT va fer incís en la sincronia dels concursos i la multiparticipació, alhora de la característica rellevant que entre dos contractes si passen més de 20 dies es perd l’antigüitat, segons conveni.

El passat mes de novembre, la UGT va ser l’únic sindicat que va formalitzar una proposta a l’administració, que minimitzés l’impacte sobre el personal laboral temporal que es vegi implicat pels diferents concursos de canvi de destinació, sempre cercant el nostre objectiu de recol·locar el màxim del personal afectat.

L’Administració va objectivar que compartia amb la UGT la mateixa posició, tot i que fins a la finalització de les publicacions dels llistats definitius de tots els Departaments, es preveu a mitjans de gener, no es podria formalitzar cap marc de concreció sobre una possible recol·locació dels afectats pels concursos de trasllats.

 

Afectació del trasllat al Districte Administratiu (DA) de Zona Franca del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

L’administració presenta la proposta d’acord de les mesures de racionalització consistents en la mobilitat voluntària, la flexibilització del temps de treball i la prestació de serveis mitjançant la modalitat de teletreball pel personal laboral que es traslladarà al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya. La UGT, durant tot el temps des de que Funció Pública va comunicar l’afectació del trasllat al nou Districte Administratiu, hem intentat que hi hagi una millora de les condicions de treball de les persones afectades pel trasllat. Durant tota la negociació, UGT hem defensat que les mesures que s’acordessin no havien de tenir cap limitació temporal i, sobretot, hem estat contraris a que els responsables de les unitats poguessin interveniren la mobilitat de personal. L’acord  té tres punts essencials: mesures de mobilitat, mesures de flexibilitat horària i teletreball. Que a continuació resumim, tot i que us adjuntem el text de l’acord sencer.

MESURES DE MOBILITAT:

Es publicarà a ATRI un procediment per a que les persones NO afectades pel trasllat que estiguin interessades a anar al nou Districte Administratiu puguin accedir al trasllat fent una mobilitat voluntària.

Una comissió de valoració estudiarà els mèrits de les persones participants, que hauràn de comunicar via ATRI la seva voluntarietat de participar en mobilitat provisional a les places del nou DA.

-    Mobilitat voluntària en personal laboral fix:

  1. per adscripció provisional, fins a la resolució d’un concurs de canvi de destinació de la plaça del DA, on haurà de participar.
  2. Permuta entre dos treballadors/es de la mateixa categoria professoinal, si fa mínim dos anys de la darrera adjudicació definitiva.

-    Mobilitat voluntària en personal laboral temporal.

MESURES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA:

-    Flexibilitat horària de 30 minuts a l’inici de la part de permanència obligatòria, atenen les necessitats del servei. Es poden afegir a la flexibilitat horària ue es tingui ja reconeguda per l’article 9 del Decret 56/2012 de jornada i horaris (per fills menors de 12 anys o familiar a càrrec, per condició legal de disminuït, per reincorporació progressiva per malaltia).

-    Compliment de la jornada setmanal en còmput quinzenal.

TELETREBALL:

Els treballadors i treballadores del nou DA podran realitzar fins a 3 jornades diàries senceres a la setmana de teletreball, si les funcions del lloc que ocupen ho permeten i disposen de l’equip informàtic, sistemes de comunicació i connectivitat a Internet suficient i segur (propis o facilitats per l’Administració).

L’autorització del teletreball tindrà una durada d’un any prorrogable per períodes d’un any, sempre que no hi hagi canvis en les condicions de treball i l’avaluació del compliment dels objectius dels objectius dell los de treball sigui favorable. No podran treballar les persones que ocupin llocs d’atenció directa al públic, adscrits a oficines de registre, d’atenció i d’informació a la ciutadania, de secretaria d’alts càrrecs o els que comporten la prestació de serveis presencials.

Les persones interessades a aquesta modalitat caldrà prèviament una formació específica sobre ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos i seguiment per objectius.

Aquest acord tindrà vigència de dos anys a comptar des de la darrera persona que es traslladi al DA.

Aclariment de la vigència de la jubilació especial als 64 anys

L’Administració va informar als membres de la CIVE que la jubilació especial als 64 anys, article del conveni eliminat per la reforma laboral del 2012 del govern estatal, encara era vigent per aquells treballadors i treballadores laborals de l’Administració que haguessin iniciat una jubilació parcial abans del 31 de desembre de 2018.

Salut!

UGT GENERALITAT

Barcelona a 19 de desembre de 2019.

Darrera modificació el Dijous, 19 Desembre 2019 11:27
Valorar aquest article
(0 vots)

Articles relacionats (per etiqueta)