Mesa Sectorial

Publicat a Mesa Sectorial

Reunió de la Mesa Sectorial 16/12/19

Des 17, 2019
Reunió de la Mesa Sectorial 16/12/19

Descarregar els arxius adjunts:

 

 

 

 

ACORD DE MESURES DE RACIONALITZACIÓ PEL TRASLLAT AL NOU DISTRICTE ADMINISTRATIU

Després de nou mesos de treball hem aconseguit tancar un Acord que permetrà millorar les condicions de treball de les persones afectades pel trasllat al nou Districte Administratiu de la Zona Franca

Al llarg de tota la negociació, UGT hem defensat que les mesures que s’acordessin no havien de tenir cap limitació temporal i, sobretot, hem estat contraris a que els responsables de les unitats poguessin intervenir en la mobilitat de personal.

Finalment, la UGT hem aconseguit que:

  • La temporalitat d’aquestes mesures s’incrementi fins als 2 anys (l’Administració volia 1 any) 
  • Que es respectin els barems dels concursos de trasllats com a criteris de mobilitat
  • Que en cas que a algun treballador no se li autoritzi el trasllat, la denegació s’haurà de motivar suficientment, a més de garantir un període d’al·legacions a l’afectat.

L’Acord té tres punts essencials: mesures de mobilitat, mesures de flexibilitat horària i teletreball.

1.- Mesures de Mobilitat

Es publicarà a ATRI un procediment per a que les persones NO afectades pel trasllat que estiguin interessades a anar al nou Districte Administratiu puguin sol·licitar el canvi de lloc. Els llocs de treball d’aquestes persones s’oferiran posteriorment als treballadors SÍ afectats pel trasllat que estiguin interessats a marxar del nou Districte Administratiu. Una comissió de valoració estudiarà els mèrits de les persones participants que constin en el GIP utilitzant el barem dels concursos generals de trasllats. 

En aquest procés de mobilitat podran participar tant el personal amb vinculació permanent com temporal, tenint sempre preferència els primers sobre els segons.

El personal amb vinculació definitiva que obtinguin places se’ls assignarà intercanviant els llocs de manera definitiva per mitjà d’una permuta, si reuneixen els requisits, o si no és així amb comissions de serveis o amb adscripcions provisionals creuades. 

Pel que fa al personal amb vinculació temporal aquest podrà canviar de lloc de treball al nou Districte Administratiu o marxar del nou Districte Administratiu encara que no hagin transcorregut 6 mesos del nomenament o contracte en el que es trobi.

2.- Mesures de Flexibilitat Horària

El personal afectat gaudirà durant dos anys de fins a 30 minuts de flexibilitat horària a l’inici de la part de permanència obligatòria de l’horari, que s’afegeixen a la flexibilitat horària que es tingui ja reconeguda per l’article 9 del Decret 56/2012 de jornada i horaris (per fills menors de 12 anys o familiar a càrrec, per condició legal de disminuït, per reincorporació progressiva per malaltia). El còmput per acomplir amb les hores de jornada serà quinzenal.

3.- Teletreball

Els treballadors del nou Districte Administratiu podran realitzar fins a 3 jornades diàries senceres a la setmana de teletreball, si les funcions del lloc que ocupen ho permeten i disposen de l’equip informàtic, sistemes de comunicació i connectivitat a Internet suficients i segurs (propis o facilitats per l’administració). 

L’autorització de teletreball tindrà una durada d’un any prorrogable per períodes d’un any, sempre que no hi hagi canvis en les condicions de treball i l’avaluació del compliment dels objectius del lloc de treball sigui favorable.

No podran teletreballar les persones que ocupin llocs d’atenció directa al públic; adscrits a oficines de registre, d’atenció i d’informació a la ciutadania, de secretaria d’alts càrrecs o els que comporten la prestació de serveis presencials.

Es podrà treballar en qualsevol lloc i en qualsevol horari, amb les limitacions anteriors, però s’haurà d’estar durant part de la jornada obligatòria a disponibilitat per poder fer coordinació. 

Per poder treballar a distància s’haurà de fer, prèviament, formació específica.

CREACIÓ LLOCS DE TREBALL A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA AL DISTRICTE ADMINISTRATIU

Inicialment es crearan 10 llocs nous d’informador/a, tramitador/a dels subgrups C1 i C2 de nivell 18 que dependran del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, que s’ampliaran depenent de l’afluència d’usuaris, les necessitats i el funcionament de la nova OAC.

Per a la seva cobertura provisional, es farà un procés restringit al personal que realitza funcions de registre i/o informació i atenció a la ciutadania afectada pel trasllat al nou Districte Administratiu i es faria una segona oferta per a tots els treballadors si no s’ocupen tots per aquest procediment.

La UGThem demanat que la creació d’aquests llocs no suposi l’amortització d’altres. Entenem que si l’Administració ha detectat la necessitat de crear 10 llocs nous, doncs el que ha de fer és dotar-los de pressupost específic per a la seva creació i en cap cas traient-lo d’altres per suprimir-los. 

També hem demanat que  aquesta provisió es faci amb caràcter definitiu o, subsidiàriament si la urgència de la seva cobertura és immediata, un compromís de l’administració de convocar els nous llocs mitjançant un concurs definitiu en un termini màxim d’1 any.

REGULACIÓ D’HORARIS EN ALGUNES OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA I PUNTS DE REGISTRE

Finalment, hem aconseguit una millora substancial dels horaris del personal que presten servei en aquestes unitats, que consisteix a deixar de treballar els dissabtes a les unitats de les delegacions territorials del Govern i passar de treballar de 4 tardes a només la tarda de dijous a les dels serveis centrals, amb un nou horari que serà de dilluns a divendres de 9 a 15 h i els dijous de 9 a 17 h.

Es preveu que els nous horaris entrin en vigor a partir de gener de 2020.

IMPLANTACIÓ DEL CURRÍCULUM CEC ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ D’ATRI

La UGT va presentar fa mesos la petició d’eliminar de les sol·licituds per participar en processos de selecció d’ATRI qualsevol dada susceptible de causar discriminació. Finalment, l’administració ha acceptat la nostra demanda i les peticions de participació no podran contenir: nom, cognoms, DNI, nacionalitat, fotografia, adreça, localitat de residència, edat, gènere, ni centre d’expedició de les titulacions.

Aquest gran avenç permetrà dotar de més credibilitat aquest sistema de provisió, ja que la primera part de la selecció serà totalment cega, però, i malgrat la UGThem insistit a demanar l’eliminació d’una fase tant subjectiva com l’entrevista, l’administració ha manifestat que la continuarà incloent en els processos.

Almenys es garantirà que els seleccionats a realitzar les entrevistes no siguin escollits o rebutjats per determinats factors relacionats amb el gènere, edat o, simplement, pel seu nom i cognoms.

La UGT hem demanat també que, per garantir totalment la transparència i objectivitat del procés, s’habiliti un sistema que faciliti la participació en els processos mitjançant una habilitació informàtica que permeti garantir l’anonimat també en la inscripciója que participar des del correu corporatiu tampoc ho fa.

L’Administració està d’acord amb les nostres propostes però manifesta que actualment no disposa de l’eina informàticanecessària per garantir també les inscripcions cegues, i ens emplacen a la reunió de gener per donar-nos informació al respecte. 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

El Govern aprovarà, previsiblement, el 23 de desembre un acord pel qual aprovarà una oferta parcial d’ocupació pública, corresponent a l’any 2019, de 20 places del cos superior d’inspectors tributaris i de 120 places del cos tècnic de gestors tributaris, que es publicaria abans de finals d’any. 

En relació al calendari dels processos ens informen que primer han de revisar els temaris i que la primera convocatòria de 60 places de gestorsnoes preveu abans del segon trimestre de 2020la d’inspectorsno abans del segon trimestre de 2021, i les restants 60 places de gestors, no abans del segon trimestre de 2022.

CONVOCATÒRIA DE 151 PLACES DE SUBALTERN RESERVADA A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Aquesta convocatòria no forma part del programa DIL que té en marxa el Govern, el qual afecta exclusivament a places de personal laboral.

Els participants han de superar un procediment idèntic al de la resta de convocatòries, han de poder exercir les funcions del cos i, les persones que superin el procés, tindran els mateixos drets (retributius, horaris, etc...) i obligacions que la resta de treballadors.

La UGT hem tornat a advertir que aquest procés, en no ser d’increment net de personal, suposarà el cessament de 151 interins, ja que aquests no tindran l’oportunitat de presentar-s’hi, i ja hem posat en coneixement dels nostres serveis jurídics les accions pertinents que se’n puguin derivar.

HORARIS DEL PERSONAL PAS DE CENTRES EDUCATIUS I DRET A GAUDIR LES 25 HORES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA

L’administració manifesta que aquest personal està inclòs en l’àmbit d’aplicació del Decret 56/2012 de Jornada i Horaris, i per tant tenen dret a gaudir dels drets i obligacions que recull, però que la disposició addicional 4 del Decret permet adequar el gaudiment dels drets recollits al decret segons les necessitats del servei i no vol reconèixer l’arbitrarietat que es dóna entre diversos centres i entre delegacions territorials en l’aplicació del Decret.

La UGT hem deixat clar que aquesta possibilitat de flexibilitat l’ha de poder gaudir aquest col·lectiu ja que no està expressament exclòs, i hem exigit que, en cas de denegació, aquesta s’ajusti als pronunciaments jurídics actuals que diuen que la “coletilla” de per “necessitats de servei” no és un argument suficient de denegació ja que genera indefensió.

Així que l’únic recurs que els queda als treballadors del PAS és la denúncia cada vegada que se’ls limiti el gaudiment de drets.

Salut,

UGTGENERALITAT

Barcelona, 16 de desembre de 2019

Darrera modificació el Dimarts, 17 Desembre 2019 16:53
Valorar aquest article
(0 vots)

Articles relacionats (per etiqueta)

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA

AFILIA'T !!!