Mesa Sectorial

Publicat a Mesa Sectorial

Reunió de la MESA SECTORIAL: 18/11/2019 Destacats

Nov 19, 2019
Reunió de la MESA SECTORIAL: 18/11/2019

 

OPOSICIÓ PER PROVEIR 760 DEL COS SUPERIOR GENERAL A1 (CONVOCATÒRIA 242)

La UGT demana aclarir la data prevista per l'inici de les proves, ja que la convocatòria especifica a l'apartat 6.1 que serà a partir de 3 mesos des de la seva publicació al DOGC i la web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública informa la previsió de la primera prova durant el 2n semestre de 2020. La Funció Pública informa que pensa que la convocatòria serà a finals del 2n semestre de 2020 per manca de personal i la quantitat de processos en marxa actualment i els que s'han d'iniciar.

La UGT vol aclarir com és que hi ha nota de tall en el primer exercici per al torn de promoció interna quan mai no hi ha hagut i a les negociacions es va acordar que no hi hauria i demanem que si es tracta d'una errada que faci una rectificació. L'Administració informa que només hi haurà per al torn lliure tal com es va acordar, reconeix que el redactat es presta a la confusió i que estudiarà la modificació mitjançant una correcció d'errades.

OPOSICIÓ PER PROVEIR 151 PLACES DEL COS DE SUBALTERNS RESERVAT A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (CONVOCATÒRIA 240)

La UGT volem saber com és que s’ha publicat aquesta convocatòria sense que s’hagi publicat el temari adaptat de lectura fàcil per a persones amb discapacitat intel·lectual tal com se’ns va informar. La Funció Pública ens informa que acaben de penjar a la web del Departament la guia que correspon al primer tema, que els anirà publicant un a un i que preveuen que estiguin tots a finals d’aquest mes.

PERMÍS PER DEURE INEXCUSABLE DE CARÀCTER PÚBLIC O PERSONAL I PER DEURES RELACIONATS AMB LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL

La part social reclama una instrucció unificadora per a tots els departaments que defineixi els conceptes que donen dret al permís i que reculli els supòsits més habituals, al existir divergències interpretatives entre departaments.

Com sempre la Funció Pública s'hi nega i manifesta que ha donat els criteris a seguir per aquest permís a tots els departaments i que s'ha d'estudiar cada cas. Explica de forma general que ha de ser un deure inexcusable (el seu incompliment comportaria sanció civil, penal o administrativa), si és per un familiar, aquest ha d'estar a càrrec seu, s'ha d'acreditar que no es pot fer fora d'hores laborals i que no estigui recollit en cap altre permís.

La UGT demana una còpia dels criteris facilitats per la Funció Pública a les unitats de personal dels departaments.

La UGT considera que la cura dels fills menors d'edat en el domicili en cas de malaltia és un deure inexcusable, ja que el Codi Civil recull que és els pares estan obligats a tenir cura d'ells, i demana que així ho consideri l'Administració quan estigui documentada la situació per un certificat mèdic. Tant és així que altres administracions ho han recollit d'acord amb els informes dels seus gabinets jurídics. La Funció Pública desconfia sistemàticament dels seus treballadors i pensa que els pares amb fills menors malalts faran un ús indegut d'aquesta situació i no està disposada a acceptar aquest supòsit, però la UGT farà l'impossible per aconseguir-lo.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER GAUDIR ELS DIES D’ASSUMPTES PERSONALS

La UGT demana negociar l’ampliació del termini per gaudir el permís per assumptes personals fins a finals de febrer de 2020 atenent a la dificultat que tenen les unitats per autoritzar-lo per la mancança de personal. L’Administració respon que això requereix modificació de normativa i que s’ho ha d’estudiar.

REGULACIÓ DE SUPÒSITS DEL PERMÍS PER A EXÀMENS

La UGT va presentar un seguit de supòsits per aclarir aquest permís, tal com es va quedar a la darrera reunió de la Mesa Sectorial, però l’Administració no ha fet els deures, així que aquest tema tant important per als treballadors s’haurà de tractar a la pròxima reunió de desembre.

MESURES DE RACIONALITZACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS DE JUSTÍCIA JUVENIL

El Govern aprovarà un acord en el que reubicaran la unitat educativa de noies del Centre Educatiu de Can Llupià al Centre Educatiu Els Til·lers i reconvertirà totes les unitats educatives de Can Llupià únicament per a nois.

El Departament de Justícia per fi comença a donar resposta a la situació de sobresaturació i massificació dels Centres Educatius de Justícia Juvenil, situació que pateixen tant els joves interns com els treballadors que han de garantir la correcta educació i l’execució de les mesures imposades als joves. La part social manifesta que la mesures són insuficients ja que únicament es traslladen llocs de treball d’un centre a un altre mantenint el mateix nombre de treballadors quan els interns no paren d’augmentar i demana un estudi per una Comissió Tècnica.

COS DE BOMBERS: MODIFICACIÓ DEL DECRET QUE REGULA L’ACREDITACIÓ DE CATALÀ I L’ARANÈS EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I DE PROVISIÓ I AFECTACIÓ ALS FUTURS PROCESSOS D’AQUEST COS.

L’Administració modificarà el Decret 161/2002, d’11 de setembre per establir el nivell de català sigui el de suficiència (certificat C) per accedir tant a l’escala bàsica com a l’escala tècnica del cos de bombers.

Aquesta modificació del decret afectarà a tots els futurs processos d’aquest cos en els que es requerirà acreditar el nou nivell de suficiència, que s’haurà d’acreditar amb la certificació oficial corresponent o, en el supòsit de no disposar de certificació, mitjançant la superació d’una prova de català recollida en les bases dels processos de selecció.

COSSOS PENITENCIARIS: GAUDIMENT DE VACANCES I PERMISOS DELS SUBSTITUTS I REFORÇOS

La Funció Pública excusa l’assistència dels representants del Departament de Justícia, manifesta que aquest personal té dret a gaudir tots els permisos, però que traslladarà el tema al departament per tractar-lo al grup de treball propi.

COSSOS PENITENCIARIS: COBRAMENT DEL PRP DELS NOUS TREBALLADORS

Volem saber si aquest novembre el nou personal cobrarà el PRP, ja que, gràcies a la sentència guanyada per la UGT, el Departament va reconèixer que aquests treballadors tenen dret a percebre’l. La Funció Pública no pot donar resposta i traslladarà el tema al Departament de Justícia.

 

VARIS DEL TORN OBERT DE PARAULES

-          Condicions laborals del cos subaltern: Es convocarà pròximament una reunió extraordinària per estudiar propostes de millora per aquest col·lectiu.

-          Cobrament de les dietes al Departament de Justícia: La Funció Pública demanarà al Departament la demora en el pagament de dietes.

-          Compensació dels festius de 2020 que cauen en dissabte: es tractarà més endavant.

 

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 18 De novembre de 2019

Darrera modificació el Dimarts, 19 Novembre 2019 13:27
Valorar aquest article
(1 Votar)

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA

AFILIA'T !!!