La UGT t'informa que hem registrat aquest matí un escrit adreçat a la Seretària d'Administració i Funció Pública, màxima responsable en matèria de RRHH, demanant la suspensió de tots els processos selectius derivats del Pla d'Estabilització i Consolidació de plantilla (PESCO) fins que no es produeixi una negociació efectiva de les bases que estiguin encaminades a afavorir la consolidació real dels seus llocs de treball als milers d'interins de la Generalitat de Catalunya.


T'adjuntem l'escrit en aquesta notícia.

Salut!

UGT GENERALITAT

Barcelona 1 de juliol de 2019 

Publicat a INTERINS

ACTUALITZACIÓ DEL CALENDARI PREVIST DE PROPERES CONVOCATÒRIES

OPOSICIONS
ANY COS DATA PREVISTA
2019 Administratiu: 375 places (PIE) En marxa des de 20/02/2019
Metges avaluadors: 10 places (PESCO) En marxa des de 24/04/2019
Treball social: 173 places (PESCO) En marxa des de 22/05/2019
Inspecció financera: 4 places (OOP17) Juny 2019
Enginyeria de camins, canals i ports: 10 places (OOP17) 2n semestre 2019
Inspecció de seguretat nuclear: 3 places (OOP17) 2n semestre 2019
Enginyeria agrònoma: 21 places (OOP17) 2n semestre 2019
Superior general (totes les opcions): 760 places (PESCO) 2n semestre 2019
Subalterns (exclusiu discapacitat intel·lectual): 151 places (OOP17) 2n semestre 2019
2020 Arxivística: 20 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Biblioteconomia: 15 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Advocacia: 10 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Administratiu: 390 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Enginyeria tècnica industrial: 50 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Gestió general: 313 places (PESCO) 2n trimestre 2020
Enginyeria tècnica agrícola: 102 places (PESCO) 2n trimestre 2020
Educació social: 255 places (PESCO) 2n trimestre 2020
2021 Arquitectura: 25 places (PESCO) Sense concretar
Auxiliar general: 1476 places (PESCO) Sense concretar
Biologia: 28 places (PESCO) Sense concretar
Enginyeria de Telecomunicacions: 3 places (PESCO) Sense concretar
Subaltern: 398 places (PESCO) Sense concretar
Administratiu general: 435 places (PESCO) Sense concretar

CONCURSOS DE TRASLLATS (hi haurà algun més)
ANY COS
2019 Enginyeria Agrònoma
Arxivística (previsió finals d’aquest 2019)
Auxiliars
Treball Social
Biblioteconomia
Enginyeria Tècnica Industrial
2020 Arquitectura
Biologia
Enginyeria de Telecomunicacions
Subaltern
Enginyeria Tècnica Agrícola
Educació Social

La primera prova de l’oposició del cos general Administratiu està prevista per l’octubre o novembre d’aquest any.

La previsió de la primera prova del procés d’accés a Educadors Socials, àmbit execució penal, es preveu la darrera setmana del mes de juliol.

OPOSICIONS COS SUBALTERNS RESTRINGIT DISCAPACITAT INTELECTUAL

La UGT considera gravíssim que les 151 places del cos de Subalterns, no siguin places de nova creació, ja que com el procés tindrà caràcter restringit només per a persones amb discapacitat intel·lectual, s’impedirà que es puguin presentar els interins d’aquest cos que actualment desenvolupen tasques, de manera que directament provocarà el cessament de 151 treballadors. 

La UGT sempre recolzarem les polítiques d’integració de persones amb discapacitat intel·lectual, però concentrar totes les places en un únic col·lectiu i sense que siguin places de nova creació provocarà que, treballadors interins que han demostrat durant anys la seva vàlua i que no han tingut l’oportunitat de consolidar el seu lloc de treball, acabin perdent el seu lloc de treball només per una incomprensible decisió de l’Administració. 

La UGT hem demanat als responsables de Funció Pública que reconsiderin aquesta decisió, ja que de no fer-ho condemnaria a 151 companys a una situació laboral crítica, i hem advertit que, en cas de no rectificar, estudiaríem amb els nostres serveis jurídics les accions a realitzar per tal d’aturar aquest procediment.

OPOSICIONS PER ACCEDIR AL COS GENERAL SUPERIOR

La Funció Pública encara està acabant de preparar las bases de la convocatòria amb motiu d’encaixar la nova opció d’aquest cos, la d’Ambientòlegs. Malgrat tot preveuen la convocatòria sobre el novembre d’aquest 2019.

La Funció Pública  proposa l’exempció de 17 temes per a la primera prova del torn de promoció interna. És important deixar molt clar que la exempció només és pel primer exercici de la primera prova, en el test sobre el temari general, i que a la resta d’exercicis entraran tots els temes.

Al primer exercici de la primera prova, test sobre el temari general, l’Administració exceptua els següents 17 temes:

-       Temes 4, 5 i 9 de l’apartat “Bon govern i transparència”

-       Temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 de l’apartat “Organització del sector públic”

-       Tema 20 de l’apartat “ Administració Pública”

-       Tema 48 de l’apartat “Finances Públiques”

-      Temes 55, 56, i 59 de l’apartat “Funció Pública”

OPOSICIONS COSSOS DE TITULACIÓ SUPERIOR, INSPECCIÓ DE SEGURETAT NUCLEAR (3 PLACES) I ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (10 PLACES) 

L’Administració ens presenta els esborranys de bases d’aquests cossos, que provenen de l’Oferta Pública de 2017, i ens comunica que la previsió de publicació serà entre els mesos de setembre o d’octubre.

Us fem un resum del desenvolupament del procés que proposa l’Administració:

Constaran de 2 fases: la d’oposició amb un valor fins a 100 punt i la de concurs fins a 49,25.

La fase d’oposició consistirà en 3 proves (fins a 100 punts): 

-       La primera amb 4 exercicis:

  • 2n Test temari específic (75 temes)
  • 3r Preguntes breus de la part específica del temari (10 preguntes)
  • 4t Supòsit pràctic que pot incloure diferents situacions professionals sobre coneixements requerits i relacionats amb les funcions i competències del cos.

-       Segona: Català i/o castellà, si s’escau

-       Tercera: Entrevista estructurada per avaluar cadascuna de les 5 competències del perfil.

A la fase de concurs(fins a 49,25 punts)  i puntuarà:

-       Serveis prestats al grup A1

-       Titulacions universitàries diferents a la requerida per accedir al cos

-       Coneixements de català diferents al nivell C1

-       Coneixements de llengües estrangeres, que s’avaluarà segons el nivell de coneixements.

-       Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

BASES OPOSICIONS DERIVATS DELS PROCESSOS PESCO

La UGT hem volgut denunciar a la reunió que la Funció Pública continua “treballant fermament” per evitar que els interins puguin consolidar el seu lloc de treball ja que si comparem la fase d’oposició d’aquests 2 processos derivats d’una Oferta Pública “normal” i la que apareix al procés PESCO de Treballadors Socials, no trobem cap diferència.

Això confirma el que la UGT portem mesos denunciant, i és que la Funció Pública passa de la veritable filosofia dels processos PESCO, recordem destinats a l’Estabilització i Consolidació de plantilla, i que no té cap intenció d’afavorir que els interins puguin consolidar el seu lloc de treball.

OPOSICIONS PER ACCEDIR ALS COSOS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA AGRÒNOMA (21 PLACES) DEL SUPGRUP A1, DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ DE 2017

Les bases per accedir a aquest cos seran similars al que hem detallat, però en incloure llocs de treball de les Escoles de Capacitació Agrària del Departament d’Agricultura, que fan formació reglada de Formació Professional (5 de les 13 places del torn lliure i 3 de les 8 places del torn de promoció interna) per aquests llocs es requerirà a més el mestratge en docència (antic Certificat d’Aptitud Pedagògica).

ENTREVISTA ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ

La Funció Pública informa que només faran entrevista als processos amb un volum raonable de participants per qüestió d’agilitat i que, en els que es preveuen massius serà substituïda per un test de  que mesuri les competències professionals del perfil requerit per a cada categoria. 

La UGT expressem el nostre absolut desacord a l’entrevista en cap procés de selecció per la poca seguretat jurídica que dóna als participants.

TEMARI PER ACCEDIR AL COS DE SUBALTERNS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

L’administració manifesta que adaptarà el temari del cos per aquest procediment.

OPOSICIÓ PER ACCEDIR AL COS D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES PÚBLIQUES

L’Administració comunica que estudiarà la possibilitat de convocar-la.

 

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 12 de juny de 2019

Publicat a OPOSICIONSEL GOVERN ES NEGA A COMPLIR AMB LA MOCIÓ PARLAMENTÀRIA

Us informem que a la reunió de la MEPAGC d’avui 6 de juny, la representació del Govern han manifestat, després d'una llarga exposició, que NO compliran amb l’apartat 11 de la Moció 89/XII sobre precarietat laboral aprovada al Parlament, tot i que demanaran un informe al Gabinet Jurídic Central de la Generalitat de Catalunya per tal que ratifiquin la seva percepció que la citada moció és anticonstitucional.

Els arguments utilitzats bàsicament han estat que l'EBEP estableix que els criteris per accedir a un lloc definitiu passen per garantir la lliure concurrència i que tinguin caràcter obert, i que s'han de complir els principis constitucionals d'Igualtat, mèrits i capacitat, i que per tant, l'incompliment d'això entre altres generaria una gran inseguretat jurídica.

La UGT hem deixat clar que les mocions del parlament s'han de complir i hem exigit al Govern que assumeixi la seva responsabilitat, que doni una resposta positiva al Parlament de Catalunya que compleixi amb els requisits necessaris de seguretat jurídica i que garanteixi l’estabilitat i la continuïtat laboral d’uns treballadors i treballadores que no són culpables de la inoperància i falta de voluntat dels diferents Governs de la Generalitat en els últims 20 anys.

Tanmateix hem denunciat la manca de criteris homogenis que s’estan utilitzant en els processos selectius en funció de si els cossos són d’origen estatal o són propis de la Generalitat de Catalunya.

En darrer lloc, hem reiterat la petició feta el 10 de maig, al President de la Generalitat de Catalunya, per mantenir una reunió amb la màxima urgència per tractar el que nosaltres considerem un greu problema de país i pel qual volem una adequada solució de país.

Salut!

UGT GENERALITAT

Barcelona, 6 de juny de 2019

Publicat a INTERINS

LA MOCIÓ TAMBÉ INSTA A ATURAR L’OPOSICIÓ DE TREBALLADORS SOCIALS

 

Avui s’ha aprovat al Ple del Parlament de Catalunya una moció sobre l'aplicació, això sí amb matisos, de l'article 61.6 de l'EBEP en els processos selectius de l'Administració de la Generalitat destinats a l’estabilització i consolidació (PESCO), amb 65 vots a favor i 62 abstencions.

I diem amb matisos perquè si llegim amb deteniment el text que finalment ha estat aprovat, aquest sembla no ser d’aplicació universal ni per a tots els participants en les diferents convocatòries ni per a totes les places ofertades a cada procés ja que literalment el text insta el Govern a: 

“Aprovar el present any un Decret Llei perquè, en aplicació del article 61.6 de l’EBEP, els processos de selecció d’ocupació pública com a mesura excepcional reservin places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació temporal dels treballadors i les treballadores de més edat i més antiguitat mitjançant el sistema de concurs de mèrits”.

 

L’aprovació d’aquest text és, evidentment, una gran notícia, i el Govern haurà de respectar la voluntat del Parlament, però tenint en compte que els dos grups que l’hi donen suport, JxC i ERC, s’han abstingut a la votació, tot fa pensar que no ho posaran fàcil per aplicar el mandat que rep dels representants dels catalans.

I més quan el text, circumscriu la possibilitat d’accedir a un lloc definitiu mitjançant el sistema de concurs només a un nombre de treballadors que compleixin determinats requisits d’edat i antiguitat encara per determinar, a més de reservar en cada procés convocat un indeterminat encara nombre de places que es destinarien a poder consolidar un lloc per la via del 61.6.

UGT creiem que la Moció aprovada avui és un gran pas cap a la regularització d’una situació d’inestabilitat laboral només atribuïble a una Administració de la Generalitat que ha impedit que els milers d’interins que porten anys sostenint els serveis públics d’aquest país puguin consolidar el seu lloc de treball.

Ara toca que el Govern de la Generalitat reculi en les seves intencions d’exterminar els interins i apliqui àmpliament el mandat del Parlament. I ho haurà de fer, com no pot ser d’una altra manera, prèvia negociació amb els legals representants dels treballadors.

Així mateix exigim a Funció Pública la paralització immediata del procés selectiu de Treballadors Socials que es va convocar el passat 22 de maig amb nocturnitat i traïdoria, tal i com s’ha expressat avui el Parlament de Catalunya amb el següent text que avui també ha aprovat:

Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 173 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2,) perquè tan aviat quedin s’aprovi Decret llei d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’EBEP es pugui realitzar una nova convocatòria amb el mateix objecte i en tot cas en present any.”

Serà en la Mesa d’Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAGC) on es negociarà la forma d’aplicació dels textos aprovats.

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 30 de maig de 2019

Publicat a INTERINS

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA

AFILIA'T !!!