Mostrant articles per etiqueta: cive
Dijous, 19 Desembre 2019 11:18

Reunió de la CIVE 17/12/2019

 

 

 

Afectació del personal laboral temporal pels concursos de canvi de destinació (consideracions a la proposta tramesa per la UGT el dia 26 de novembre)

La darrera CIVE, del mes d’octubre, l’Administració va obrir l’opció a la part social a presentar propostes per crear un marc de recol·locació del personal laboral temporal afectat pel concurs de canvi de destinació de tots els Departaments. La UGT va fer incís en la sincronia dels concursos i la multiparticipació, alhora de la característica rellevant que entre dos contractes si passen més de 20 dies es perd l’antigüitat, segons conveni.

El passat mes de novembre, la UGT va ser l’únic sindicat que va formalitzar una proposta a l’administració, que minimitzés l’impacte sobre el personal laboral temporal que es vegi implicat pels diferents concursos de canvi de destinació, sempre cercant el nostre objectiu de recol·locar el màxim del personal afectat.

L’Administració va objectivar que compartia amb la UGT la mateixa posició, tot i que fins a la finalització de les publicacions dels llistats definitius de tots els Departaments, es preveu a mitjans de gener, no es podria formalitzar cap marc de concreció sobre una possible recol·locació dels afectats pels concursos de trasllats.

 

Afectació del trasllat al Districte Administratiu (DA) de Zona Franca del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

L’administració presenta la proposta d’acord de les mesures de racionalització consistents en la mobilitat voluntària, la flexibilització del temps de treball i la prestació de serveis mitjançant la modalitat de teletreball pel personal laboral que es traslladarà al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya. La UGT, durant tot el temps des de que Funció Pública va comunicar l’afectació del trasllat al nou Districte Administratiu, hem intentat que hi hagi una millora de les condicions de treball de les persones afectades pel trasllat. Durant tota la negociació, UGT hem defensat que les mesures que s’acordessin no havien de tenir cap limitació temporal i, sobretot, hem estat contraris a que els responsables de les unitats poguessin interveniren la mobilitat de personal. L’acord  té tres punts essencials: mesures de mobilitat, mesures de flexibilitat horària i teletreball. Que a continuació resumim, tot i que us adjuntem el text de l’acord sencer.

MESURES DE MOBILITAT:

Es publicarà a ATRI un procediment per a que les persones NO afectades pel trasllat que estiguin interessades a anar al nou Districte Administratiu puguin accedir al trasllat fent una mobilitat voluntària.

Una comissió de valoració estudiarà els mèrits de les persones participants, que hauràn de comunicar via ATRI la seva voluntarietat de participar en mobilitat provisional a les places del nou DA.

-    Mobilitat voluntària en personal laboral fix:

  1. per adscripció provisional, fins a la resolució d’un concurs de canvi de destinació de la plaça del DA, on haurà de participar.
  2. Permuta entre dos treballadors/es de la mateixa categoria professoinal, si fa mínim dos anys de la darrera adjudicació definitiva.

-    Mobilitat voluntària en personal laboral temporal.

MESURES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA:

-    Flexibilitat horària de 30 minuts a l’inici de la part de permanència obligatòria, atenen les necessitats del servei. Es poden afegir a la flexibilitat horària ue es tingui ja reconeguda per l’article 9 del Decret 56/2012 de jornada i horaris (per fills menors de 12 anys o familiar a càrrec, per condició legal de disminuït, per reincorporació progressiva per malaltia).

-    Compliment de la jornada setmanal en còmput quinzenal.

TELETREBALL:

Els treballadors i treballadores del nou DA podran realitzar fins a 3 jornades diàries senceres a la setmana de teletreball, si les funcions del lloc que ocupen ho permeten i disposen de l’equip informàtic, sistemes de comunicació i connectivitat a Internet suficient i segur (propis o facilitats per l’Administració).

L’autorització del teletreball tindrà una durada d’un any prorrogable per períodes d’un any, sempre que no hi hagi canvis en les condicions de treball i l’avaluació del compliment dels objectius dels objectius dell los de treball sigui favorable. No podran treballar les persones que ocupin llocs d’atenció directa al públic, adscrits a oficines de registre, d’atenció i d’informació a la ciutadania, de secretaria d’alts càrrecs o els que comporten la prestació de serveis presencials.

Les persones interessades a aquesta modalitat caldrà prèviament una formació específica sobre ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos i seguiment per objectius.

Aquest acord tindrà vigència de dos anys a comptar des de la darrera persona que es traslladi al DA.

Aclariment de la vigència de la jubilació especial als 64 anys

L’Administració va informar als membres de la CIVE que la jubilació especial als 64 anys, article del conveni eliminat per la reforma laboral del 2012 del govern estatal, encara era vigent per aquells treballadors i treballadores laborals de l’Administració que haguessin iniciat una jubilació parcial abans del 31 de desembre de 2018.

Salut!

UGT GENERALITAT

Barcelona a 19 de desembre de 2019.

Publicat a PERSONAL LABORAL
Diumenge, 03 Novembre 2019 22:14

Personal Laboral CIVE: 31/10/2019

El dijous 31 d'octubre es van reunir els membres de la Comissió per la Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni (CIVE) per tractar els següents temes:

 

TEMARIS INTEGRADORS SOCIALS

Es va ratificar el temari general i específic sobre el qual versaran les proves de la fase d'oposició dels processos selectius per a l'accés a la categoria professional d'INTEGRADOR SOCIAL, aprovat pel comitè intecentres i el Departament d'Educació. La UGT va  incidir que els 6 temes de la part general d'aquest temari ratificat hauria de ser idèntic en totes les categories C de les properes oposicions de tots els Departaments i així es va acordar a CIVE.

 

JUBILACIÓ PROFESSORS D'INEFC

El Departament de Presidència va proposar a la CIVE a demanda de la UGT, el perllongament en el servei actiu dels professors d'INEFC fins a completar l'any acadèmic, es a dir fins al 15 de setembre. Tot i que CATAC i CCOO van signar, al maig de 2019, la incorporació sense condicions de la jubilació forçosa mitjançant una modificació de conveni. La UGT no va signar aquell acord perquè no anava acompanyada d'un sistema de contractació i foment de treball amb la reincorporació de nous professionals. La UGT enten que el professorat que es vegi forçat a jubilar-se, ho faci a la finalització del curs acadèmic, sino ho vol fer prèviament de manera voluntària.

 

RECOL·LOCACIÓ PERSONAL TEMPORAL CONCURS DE CANVI DESTINACIÓ

La CIVE va acceptar parlar de la recol·locació de tot el personal temporal, que pot perdre el seu lloc de treball desplaçat per la participació de personal laboral fix als diferents concursos de canvi de destinació. Primerament Funció Pública enten que la recol·locació no deu representar cap inconvenient previ acord de cada departament amb el comitè intercentres respectiu, en alguns departaments, amb majoria de la UGT en els comitès aquest acord ja existeix. En segon lloc Funció Pública vol analitzar aquesta proposta de recol·locació quan hi ha afectació interdepartamental, la UGT presenta una proposta pendent d'analitzar per l'Administració. La homogeneització dels concursos de canvi de destinació, la temporalització i la publicació d'adjudicació de places als diferents Departaments dificultarien una recol·locació del personal afectat, alhora cal tenir present el màxim de 20 dies entre contractes, que especifica el conveni per no perdre l'antiguitat dels triennis fan que exigim agilitat en aquest procés. Finalment es trasllada aquest punt de l'ordre del dia a la propera reunió de CIVE. Us mantindrem informats!

 

JUBILACIÓ PARCIAL COMPACTACIÓ

La UGT va voler fer palès a la CIVE que el treballador o treballadora que es volguin acollir a la jubilació parcial, tenen la possibilitat de demanar la compactació pluriannual, fet que fins el 2018 no era possible. Recordeu que la compactació del calendari de la jubilació parcial és amb acord del Departament i el treballador o la treballadora. 

 

PRESCRIPCIÓ D'INFERMERIA

Finalment, la UGT reclama a l'Administració Pública que habiliti d'ofici el tràmit de l'acreditació de les infermeres i infermers de cada Departament, que voluntàriament volguin acreditar-se en la prescripció d'infermeria, segons Decret 180/2019 de 27 d'agost de 2019. La UGT no enten com el Departament de Salut ha oblidat al col·lectiu d'infermeria de tots els Departaments de la GENERALITAT de CATALUNYA. Talment, s'ha habilitat un procediment excepcional on abans de gener de 2020, els diferents centres de treball del SISCAT públics i/o privats, l'ICS o altres entitats de serveis sanitaris o socials, poden acreditar al seu personal per a la prescripció d'infermeria, en cures generals o cures especialistes. Funció Pública només traslladarà la consulta al Departament de Salut. Òbviament tramitar l'acreditació es pot fer de manera individual i voluntària, pels canals que el propi Decret 180/2019 ha regulat.

 

Per qualsevol aclariment poseu-vos en contacte amb els delegats/delagades de la UGT o bé via correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Salut!

UGT GENERALITAT

Barcelona a 31 d'octubre de 2019 

 

 

 

 

 

Publicat a PERSONAL LABORAL
Divendres, 05 Juliol 2019 13:01

Personal Laboral CIVE 5/07/2019

La UGT us volem informar de les reunions realitzades aquest divendres 5 de juliol amb l’Administració Pública, per abordar temes relacionats al personal Laboral de la Generalitat de Catalunya:

Programa de rendiment professional (PRP) per a l’any 2019

A la Mesa Negociadora de Conveni s’ha ratificat l’acord on es prorroga la vigència del programa per al personal laboral dels serveis penitenciaris, en els mateixos termes i condicions de l’any 2018. Cal destacar la intenció, avui confirmada, de l’Administració per fer l’acord efectiu a la nòmina del mes de juliol, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2019.

Determinació del gaudiment de vacances en contractes de campanya al Departament d’Interior

La UGT ha exposat el nostre rebuig a la gestió de la distribució del gaudiment de vacances, en contractes del personal de campanya. També hem expressat que es durà la nostra denúncia fins on calgui, perquè el concepte de les vacances no contempla la unilateralitat de la seva distribució per part de la Funció Pública.

Unilateralitat que no contempla el VI Conveni de personal laboral La planificació anual de les vacances la realitzarà la direcció de cada organisme, després de la consulta als representants dels treballadors. L’esmentada planificació es comunicarà als treballadors/ores amb una antelació mínima de dos mesos (art.46)”, ni l’Estatut dels treballadors “El període o períodes de gaudiment es fixarà de comú acord entre l’empresari i el treballador, de conformitat amb el que estableix en el seu cas el conveni col·lectiu sobre planificació anual de vacances. En cas de desacord entre les parts, la jurisdicció social fixarà la data pel gaudiment corresponent i la decisió serà irrecurrible (art.38.2)”. Però avui la representant del Departament d’Interior i al uníson la Funció Pública ha expressat la voluntat d’aplicar aquest nou criteri d’unilateralitat sobre la distribució de com gaudir les vacances.

La UGT entén la necessitat d’efectius en períodes de campanya i que les vacances poden estar condicionades i de manera motivada a les necessitats de servei. Aquest ha estat l’únic argument que ha verbalitzat l’Administració, però amb aquest mateix motiu no ha sabut respondre que amb el mateix criteri hauria d’ haver contractat els 110 efectius, que en aquesta campanya el Departament d’Interior s’ha estalviat i no s’ha contractat aquest personal en comparació a l’any 2018.

Llicències per estudis

L’administració ha informat que a partir d’ara, el personal laboral que accedeixi en pràctiques al cos de bombers, la seva relació amb l’Administració romandrà com a laboral en una situació de permís de llicències per estudis, durant el període en pràctiques, a l’espera que es creï una nova nomenclatura per encabir aquestes situacions.

 

Salut!

 

UGTGENERALITAT

Barcelona a 5 de juliol de 2019

Publicat a PERSONAL LABORAL

CIVE EXTRAORDINÀRIA 29/04/2019

(Encàrrecs de funcions de superior categoria)

Ahir, dilluns 29 d’abril, l’Administració va convocar una reunió extraordinària de la Comissió Paritària per a la Interpretació, vigilància i estudi del Conveni (CIVE), per intentar pal·liar l’incompliment reiterat d’alguns Departaments de la Generalitat de Catalunya, en relació als encàrrecs de superior categoria, que el VI Conveni defineix prou bé.

L’error reiterat és que alguns Departaments no van limitar, com indica el VI Conveni els encàrrecs de funcions de superior categoria i ara es preveu un concurs de canvi de destinació per el personal laboral. Segons la primera interpretació dels assessors jurídics de la Funció Pública, als aspirants (laborals indefinits) al canvi de destinació, que es preveu sigui abans de l’estiu de 2019, només els hi comptabilitzaria com a mèrits de serveis prestats, un màxim de 8 mesos, dins d’aquest concurs de promoció interna del personal laboral.

La UGT està en total DESACORD, ja que s’hauria de comptar TOT el temps treballat en l’encàrrec de funcions. El dijous 25 d’abril la UGT va proposar a Funció Pública, l’opció: “Comptabilitzar com a màxim 8 mesos en la categoria d’encàrrec en funcions, però la resta del temps comptabilitzar-la com a categoria similar”, així la diferència en els mèrits seria menor.

El dilluns 29 d’abril l’Administració presenta a CIVE com seva la proposta plantejada prèviament per la UGT. CIVE acorda la nostra opció.

La UGT ha insistit a la CIVE que la gestió dels Departaments no s’han de facturar en negatiu al valor dels serveis prestats dels seus treballadors. També hem preguntat que passarà amb tots els mèrits dels càrrecs de comandament si en teoria al concurs de canvi de destinació hi haguessin de participar? Resposta que la UGT espera en la propera reunió extraordinària de CIVE que els hi hem exigit, per tal que s’acceptin totes les propostes de millora per elaborar les bases d’aquest concurs de canvi de destinació, hi tenim molt a dir!!!

Salut!

 

Barcelona 30 d'abril de 2019

UGTGENERALITAT

Publicat a PERSONAL LABORAL
Divendres, 29 Març 2019 15:11

Personal Laboral CIVE: 28/03/2019

La UGT us volem informar dels temes tractats i als acords arribats amb l'Administració en la Comissió Paritària per a la Interpretració, Vigilància i l'Estudi del Conveni (CIVE) :

PAGA EXTRA DEL 2013
L’acord signat, al mes de desembre de 2018 EXCLUSIVAMENT per UGT i CCOO, establia el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014 de manera calendaritzada. El primer termini era del 10% de les quantitats que es van deixar de percebre. El personal laboral ja havia percebut el 16,67% de la paga extra de 2013 (part meritada) per sentència del Tribunal Suprem en mes de març de 2017.
Amb aquest redactat l’administració interpreta que no ha de pagar res en el primer termini, ja que el percebut pel personal laboral supera el 10%. La UGT interpreta que l’acord, al fer referència a les “quantitats que es van deixar de percebre” s’ha d’interpretar literalment de la següent manera:
Si a l’any 2013 van rebre un 16%, vam deixar de percebre un 84%, per tant ens tocaria percebre el 10% del 84%, es a dir el 8,4%.
Abans de final d’any hauríem de percebre el 30% restant del 84% (el 25,2% de la paga del 2013) que no hem percebut. El resultat:

La UGT ja ha manifestat que aquest tema sobre la interpretació dels % es resoldrà al Tribunal Superior de Justícia de Ctalunya, perquè hem preparat des de la UGT un conflicte col·lectiu. En CIVE hem proposat a l'administració que la part que perdi el conflicte no interposi recurs amb la finalitat de no interferir en els terminis acordats de pagament. L'administració NO ha acceptat la proposta.
En qualsevol cas, la UGT està treballant en diferents vies per mirar de resoldre aquest conflicte el més aviat possible i de manera favorable a el nostre objectiu del més beneficiós per els treballadors.

TEMARIS ACORDATS DEL GRUP C-1 D'ENSENYAMENT:
En CIVE s'ha ratificat l'acord del Comitè Intercentres d'Ensenyament, amb àmplia representació de la UGT, sobre el temari general i específic per a properes convocatòries d'oposicions de la categoria de Tècnic Especialista d'Educació Infantil del Departament d'Ensenyament corresponent al grup C-1. A la UGT ens sembla molt interessant publicar el temari acordat per una categoria del grup C, de manera que tothom pugui veure per on poden anar els temaris de la part general:
1) Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d'educació.
2) Estatut dels Treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.
3) Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.
4) VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació de personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.
5) Administració pública i ciutadania, en especial la protecció de dades de caràcter general. Organització de l'Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d'Ensenyament.
6) La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis.


Òbviament on diu "educació/ensenyament" i "Departament d'Ensenyament" ha de dir l'àmbit vinculat a l'activitat professional i el departament.
A proposta de la UGT s'ha acordat que les bases dels concursos es passarà als comitès per tal de fer les aportacions que es considerin oportunes. Aquesta qüestió s'ha demanat perquè pensem que l'article 61.7 de l'EBEP ens legitima per col·laborar en els processos selectius. Discrepem amb l'administració què considera "col·laboració", però hem avançat l'activació de participació dels comitès en les convocatòries i puguin fer aportacions.
Sobre el PESCO s'ha incidit en la priorització de tenir els temaris el més aviat possible per tal que tot el personal tingui el màxim temps possible per preparar-se bé la prova.

JUBILACIÓ FORÇOSA:

Al desembre es va produir un canvi normatiu (RDL 28/2018) on es preveu que als convenis col·lectius es pot tornar a introduïr la jubilació forçosa sempre que hi existeixin unes condicions:

a) La persona afectada tingui l'edat legal de jubilació.
b) La persona ha de tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació.
c) Aquesta mesura ha d'estar vinculada a la millora d'estabilitat en l'ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o qualsevol altres dirigides a afavorir la qualitat de l'ocupació.

Al mateix temps al nostre conveni la jubilació forçosa estava lligada a una oferta pública anual de les places ocupades temporalment excloent les reserves de lloc de treball.

L’administració ha ofert recuperar la jubilació forçosa en conveni, només en les següents condicions:

a)  Els que no hagin complert encara l’edat legal de jubilació , es jubilaran forçosament quan arribin a aquesta edat i tinguin dret al 100% de la seva pensió.
b) Els que passen d'aquesta edat legal de jubilació i estan en actiu, se’ls dona un termini d’un any des de la signatura de l’acord abans d’aplicar la jubilació forçosa.

Amb aquests termes CCOO i CATAC signaran l’acord, la UGT no signarà perquè l’acord només es refereix a la jubilació forçosa, i no fa cap referència al manteniment de les places, ni de contractar nous treballadors en aquests llocs de treball, ni millora de la qualitat de l’ocupació, ni ofertes públiques lligades a aquest acord.


RETRIBUCIONS EN CAS DE CANVI DE LLOC PER MOTIUS DE SALUT
A petició de la UGT, en reunió de CIVE del mes de gener d'enguany, totes les parts acorden que en cas de canvi de lloc de treball per motius de salut, la persona percebrà les retribucions del nou lloc de treball, i si aquestes fossin inferiors al lloc d’origen, percebrà un complement amb la diferencia retributiva. Per calcular aquesta  diferència es pren com a referància les retribucions que es percebien en el lloc d’origen en cas de baixa per Incapacitat Temporal, es a dir les retribucions de caràcter periòdic (tots els complements mensuals fixos). D’aquesta manera, revaloritzant la negociació col·lectiva, la UGT vol enfatitzar els acords en CIVE, tot i l'existència de dues sentències de dos casos particulars on es deia que no havia dret a rebre aquesta diferència.

EXCEDÈNCIA FORÇOSA DELS TEMPORALS
L’administració accedeix a la petició de la UGT, després de pensar-s’ho durant dos mesos, on manteníem que l’administració no pot negar l’excedència forçosa al personal temporal. Avui ja no queden dubtes sobre aquest dret.

PERMÍS DE PATERNITAT:
El permís de paternitat passa de 5 setmanes a 8 setmanes a partir de l’1 d’abril de 2019. Hem tingut algun problema quan va passar de 4 a 5 setmanes, per això, tot i que aquest tema no és de CIVE, l’hem exposat per evitar posteriors problemes als diferents Departaments. Si accediu a aquest enllaç teniu tota la informació sobre l'equiparació del permís de maternitat i paternitat a 16 setmanes.

EXPEDIENTS DISCIPLINARIS
Fa temps que la UGT manifesta  que no pot ser que els representants dels treballadors no tinguin coneixement dels expedients disciplinaris, aquest fet deixava en indefensió a la persona que es sotmetia a l’expedient. La UGT ha presentat en diverses ocasions a la CIVE aquesta qüestió, finalment després d’anys sense rebre informació del expedients disciplinaris als comitès, l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha emès un informe on diu que s’ha de lliurar als representats dels treballadors/es les següents dades:

Incoació de l’expedient, nom i cognoms del treballador/a, tipologia de la falta (lleu, greu o molt greu) i la resolució.
Us recordem que els representants dels treballadors/es han de mantenir aquestes dades en secret.


BORSA DE TREBALL PER A PLACES DE DISMINUITS INTELECTUALS
Després de molta estona discutint i demanar un recés, els tres sindicats hem demanat a l’administració que el principi de transparència en la contractació és un principi irrenunciable. Signarem la creació d'una borsa de treball per a ocupar aquestes places, l'administració ha recullit moltes aportacions nostres, però volem treballar conjuntament, abans d'iniciar processos tan sensibles com aquest. Ens reunirem amb els tècnics periòdicament per estudiar i treballar en propostes que afavoreixin la correcció d'algunes qüestions millorables en aquesta borsa.


Salut!

Barcelona, 29 de març de 2019.

UGT GENERALITAT

Publicat a PERSONAL LABORAL
Divendres, 01 Febrer 2019 14:12

Personal Laboral CIVE: 31/01/2019

 

CIVE: OFERTA PÚBLICA I JUBILACIÓ

 

CIVE: Davant l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017  i l’oferta d’ocupació pública addicional PESCO de 2017, tots els departaments que disposin de llocs de treball en aquestes ofertes públiques han d’aprovar conjuntament amb els comitès intercentres, els temaris de les proves de nou accés, i posteriorment aquests temaris han de ser ratificats per la CIVE. L’administració imposa que totes les categories han de passar per una prova (oposició) de nou accés.

El temari de les oposicions de nou accés de les quatre categories transversals (Metge, periodista, infermera i recepcionista), que surten en tres o més departaments han de ser aprovat directament per la CIVE.

CONVENI: El RDL 28/2018 estableix que es pot implementar novament, en els convenis col·lectius la jubilació obligatòria, sempre que es compleixin tres condicions:

ü Compliment per part del treballador/a de l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de la Seguretat Social.

ü El treballador/a afectat/da ha de tenir els requisits exigits per la Seguretat Social per tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.

ü Aquesta mesura ha d’estar vinculada a objectius coherents expressats en el conveni col·lectiu, com millora de l’estabilitat en l’ocupació, transformació de contractes temporals en indefinits, contractació de nous treballadors, relleu generacional, o altres mesures per afavorir la qualitat de l’ocupació.

L’administració proposa incloure aquest text al conveni i la UGT ha manifestat que necessita temps per estudiar quin grau d’afectació pot tenir aquest canvi en el nostre conveni.

Publicat a PERSONAL LABORAL
Dijous, 16 Novembre 2017 11:54

Personal Laboral CIVE: 14/11/17

L’ADMINISTRACIÓ EXPULSA ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS/ES DELS TRIBUNALS DE SELECCIÓ

Pròximament, es convocarà un concurs de nou accés de 24 places de personal laboral destinades a personal amb discapacitat intel·lectual en diversos departaments. Aprofitant aquesta convocatòria, se’ns ha comunicat en reunió de CIVE que, per primera vegada en quasi 30 anys, no hi haurà representació dels treballadors a l’òrgan tècnic de selecció.

Publicat a PERSONAL LABORAL
Dilluns, 30 Octubre 2017 12:42

Personal Laboral CIVE: 26/10/2017

Tal i com ja vam informar al seu moment, el Govern va aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2017 per a tota l’Administració de la Generalitat d’aproximadament 7000 places, de les quals es van destinar 970 places al personal laboral, que es van distribuir de la següent manera:

Publicat a PERSONAL LABORAL
Divendres, 30 Juny 2017 10:56

Personal Laboral CIVE: 29/06/2017

INTERESSOS PROCESSALS PAGA EXTRA 2012

En aquesta reunió, la UGT ha exigit dels pagament dels interessos processals de la paga extra de 2012 a la nòmina del mes de juliol.

Contràriament al que esperàvem, l’Administració ha manifestat que no farà efectiu el pagament dels interessos, fins que no es pronunciï el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre un recurs presentat pel sindicat Iac-Catac fa pocs dies.

Publicat a PERSONAL LABORAL
Divendres, 26 Mai 2017 13:09

Personal Laboral CIVE: 25/05/2017

A la reunió de CIVE d’avui, UGT ha demanat información actualizada dels processos de consolidació d’ocupació del personal laboral que van lligats al desplegament de l’oferta pública aprovada pel Govern de la Generalitat per a aquest 2017.

Publicat a PERSONAL LABORAL
Pàgina 1 de 2

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA

AFILIA'T !!!